ZGARNIAJ KODY ZA ZAKUPY

Zrób zakupy i zyskuj kody o wartości do 10% rabatu na następne.
Każdy zakup bonusuje kodem rabatowym do wykorzystania przy kolejnym zamówieniu.


Już za 1 złożone zamówienie otrzymasz od nas 5% rabatu do wykorzystania na dowolne produkty w sklepie, z wyłączeniem kursów. Każde kolejne zamówienie zwiększa wartość rabatu.


Zmiana regulaminu Promocji "Zgarniaj kody za zakupy".

Organizator informuje, iż zmianie ulegają następujące punkty Regulaminu:

§ 3 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

2. Kod będzie utrwalony w postaci cyfrowej. Jego wartość zostanie
naliczona zgodnie z tabelą Załącznik 1 zależnie od ilości złożonych
zamówień przypisanych do konta.

§ 5 OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

4. Ilość zamówień składanych z konta Gościa i konta zarejestrowanego
Użytkownika nie sumuje się.


Zmiana Regulaminu obowiązuje począwszy od dnia 22 lutego 2019 r.

-------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN PROMOCJI

Zgarnij kody za zakupy

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja jest organizowana przez firmę Bushcraftowy.pl Marcin Surowiec wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Katowice, nr NIP: 6342525335. Siedziba firmy mieści się w Katowicach przy ulicy Daszyńskiego 22. (dalej zwana „Organizatorem”).

 2. Promocja organizowana przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin, prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w sklepie Bushcraftowy.pl.

 3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).

 4. Czas trwania Promocji Organizator określa na okres od 01.01.2019 – 31.12.2019 roku.

 5. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie promocji, dostępnej pod adresem URL: https://bushcraftowy.pl/sklep/content/8-regulamin-promocji

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i uzależnione od zakupu w terminie określonym w §1 pkt.

 2. Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 3. Każdy Uczestnik, biorący udział w akcji promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 3 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnik przystępuje do akcji promocyjnej poprzez zakup produktów w sklepie Bushcraftowy.pl, a następnie zapłaci jego cenę oraz nie skorzysta z przysługującego mu na podstawie przepisów ogólnych prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, otrzyma Kod rabatowy na kolejne zakupy do sklepu Bushcraftowy.pl o wartości wskazanej w tabeli Załącznik 1. Przez zapłatę ceny, o której mowa w zdaniu poprzednim rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie z Regulaminem Serwisu.
 2. Kod będzie utrwalony w postaci cyfrowej. Jego wartość zostanie naliczona zgodnie z tabelą Załącznik 1 zależnie od ilości złożonych zamówień przypisanych do konta.

 3. Kod zostanie wysłany do Uczestnika Promocji pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu (za pośrednictwem, którego dokonano zakupu) najwcześniej w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia zamówienia do Klienta, ale nie później niż 31.12.2019.

 4. Kod rabatowy uprawnia do uzyskania jednorazowego rabatu procentowego (o wysokości wartości koduu) na zakup dowolnych produktów dostępnych w sklepie Bushcraftowy.pl (z wyłączeniem usług kursów przetrwania).

 5. W przypadku zagubienia kodu rabatowego przez Uczestnika, Organizator nie wydaje duplikatu kodu.

 6. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i rabatami (w tym też rabatami reklamacyjnymi oraz wycenami indywidualnymi), obowiązującymi w czasie trwania promocji organizowanych w sklepie Organizatora.

§ 4 ZASADY WYKORZYSTANIA KODÓW

 1. Kod wydany w ramach Promocji w Sklepie Internetowym jest aktywny i ważny od momentu wysłania przez 90 dni.

 2. Kody rabatowe mogą być zrealizowane na zakup dowolnych produktów dostępnych w sklepie Bushcraftowy.pl (z wyłączeniem usług kursów przetrwania)

 3. Realizacja kodu rabatowego następuje podczas składania zamówienia. Należy umieścić jego treść w polu: „Wpisz kod rabatowy:”.

 4. Kod rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz, co oznacza, że w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, do którego zakupu użyto kodu rabatowego, kod ten nie będzie mógł być ponownie wykorzystany. Jeden kod może być zrealizowany do jednego dokumentu sprzedaży.

 5. Kody rabatowe nie sumują się.

 6. Kody rabatowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne i nie są środkiem płatniczym.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyny.

§ 5 OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Promocje nie łączą się ze sobą oraz z innymi promocjami Organizatora.

 2. Promocja nie dotyczy usług Kursów i Warsztatów.

 3. Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie 10 kodów rabatowych.

 4. Ilość zamówień składanych z konta Gościa i konta zarejestrowanego Użytkownika nie sumuje się.

§ 6 OPŁATY TRANSPORTOWE

 1. Towary objęte promocją podlegają opłacie transportowej zgodnie z taryfikatorem ustalonym w danym dniu.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas akcji promocyjnej jest Organizator.

 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnej. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć może być niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).§ 8 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO PRODUKTÓW

 1. Uczestnikowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz z tytułu udzielonych gwarancji.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem www.bushcraftowy.pl/sklep/.

 2. Udział Uczestnika w akcji promocyjnej oznacza akceptację zasad Akcji Promocyjnej, zawartych w niniejszym Regulaminie.

 3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

 4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na przepisy obowiązującego prawa.

 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 7. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2019 roku.

 7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie Bushcraftowy.pl

Załącznik nr 1. Wartość przyznanego kodów w zależności od ilości dokonanych zamówień

Ilość złożonych poprawnie zamówień

Wartość kodu (%)

1

5

2

7

3

10

4

10

5

10

6

10

7

10

8

10

9

10

10

10